Van Houdt & Part­ners is een pro­fes­sionele en betrokken organ­isatie die investeert in lang­durige relaties met haar klanten en medew­erk­ers. Wij stim­uleren een informele en open werk­cul­tu­ur waar medew­erk­ers zich kun­nen ontwikke­len, snel en effi­ciënt kun­nen werken en een goede relatie kun­nen opbouwen met onze klanten. Dat vin­den wij belan­grijk. Maak hier alvast ken­nis met onze all­round collega’s. Wilt u nad­er ken­nis met ons mak­en? Neem dan con­tact met ons op. 

Reinhard van de Poll - Man­ag­ing Direc­tor

Rein­hard van de Poll is Man­ag­ing Direc­tor bij Van Houdt & Part­ners en heeft zijn studie Bedri­jf­sec­onomie afgerond aan de Eras­mus Uni­ver­siteit te Rot­ter­dam. Rein­hard is sinds 1 feb­ru­ari 1997 werkza­am bij Van Houdt & Part­ners. Hij houdt zich voor­namelijk bezig met werkza­amhe­den als het bespreken van jaar­rekenin­gen, het finan­cieel man­age­ment, het advis­eren van clien­ten en fis­caal werk.

Bart van der Plank - Assis­tent Accoun­tant

Bart van der Plank is sinds 2012 werkza­am als Assis­tent Accoun­tant bij Van Houdt & Part­ners. Na zijn SPD-studie aan Markus Ver­beek te Rot­ter­dam, heeft hij de PDL-studie afgerond waar­na hij lid is gewor­den van het Reg­is­ter Belastin­gad­viseurs. Hij houdt zich voor­namelijk bezig met jaar­rekenin­gen, lonen, fis­caal advies en is zow­el bin­nen het kan­toor als bij klanten zelf werkza­am. Met andere woor­den: Bart is over­al voor in te zetten.

Anneke van de Poll-Cok

Anneke van de Poll-Cok is ongeveer 20 jaar werkza­am bij Van Houdt & Part­ners. Anneke heeft Recht­en ges­tudeerd aan de Eras­mus Uni­ver­siteit te Rot­ter­dam en ook haar Mas­ter Recht­en behaald. Zij houdt zich bezig met de admin­is­tratieve dien­stver­len­ing van Van Houdt & Partners.

Sabine den Otter

Sabine den Otter is sinds twee jaar werkza­am bij Van Houdt & Part­ners en is momenteel nog bezig met haar SPD-studie aan Markus Ver­beek te Rot­ter­dam. Sabine richt zich bij Van Houdt & Part­ners op de jaar­rekenin­gen, inkom­sten­be­last­ing, VPB en omzetbelasting.

Tanja Berk

Tan­ja Berk is inmid­dels bij­na een jaar werkza­am en een relatief nieuw gezicht bij Van Houdt & Part­ners. In Mosk­ou heeft zij haar uni­ver­si­taire oplei­d­ing Mon­di­ale Economie afgerond waar­na zij een studie HBO accoun­tan­cy heeft gevol­gd. Ook Tan­ja richt zich op werkza­amhe­den die te mak­en hebben met jaar­rekenin­gen, inkom­sten­be­last­ing, VPB en omzetbelasting.