Financiële verslaglegging Van Houdt & Partners

De onderne­mer van nu heeft behoefte aan een veelz­i­jdi­ge bedri­jf­sad­viseur die ken­nis van zak­en heeft, de onderne­mer en de onderne­m­ing kent én op de hoogte is van de ontwik­kelin­gen bin­nen de branche. Dit vraagt om een betrokken en op maat gesne­den benader­ing. Finan­ciële ver­sla­g­leg­ging is de basis van onze dien­stver­len­ing. Wij hebben deskundi­ge medew­erk­ers in huis die ervoor zor­gen dat uw finan­ciële infor­matie betrouw­baar, tijdig en effi­ciënt wordt behan­deld en beschik­baar wordt gesteld, zodat u uw organ­isatie gede­gen kan aansturen.

Een greep uit onze werkzaamheden:

  • Samen­stellen en beo­orde­len van finan­ciële overzicht­en, waaron­der jaar­rekenin­gen en tussen­ti­jdse reportages;
  • Opstellen en bewak­en van prognoses;
  • Begelei­den bij over­dracht of (ver)koop onderneming;
  • Inricht­en admin­is­tratieve organ­isatie, intern beheer­sys­teem en managementinformatievoorziening;
  • Sub­si­diemogelijkhe­den onderzoeken;
  • Accoun­tantsverk­larin­gen afgeven.

Meer weten over onze dien­stver­len­ing? Neem dan con­tact met ons op. 

Accounting is the language of business.