Privacy Statement Van Houdt & Partners

De nieuwe pri­va­cy­wet, de Algemene Veror­den­ing Gegevens­bescherming (AVG), is vanaf 25 mei 2018 van toepass­ing. Van Houdt & Part­ners vin­dt het zorgvuldig omgaan met per­soon­s­gegevens van groot belang. Wij garan­deren dat per­soon­s­gegevens zorgvuldig ver­w­erkt en beveiligd wor­den. Wij verzek­eren dat wij ons houden aan de regels omtrent de eisen die de Algemene Veror­den­ing Gegevens­bescherming (AVG) stelt. Dit houdt in dat wij:

  • duidelijk ver­melden welke werkza­amhe­den wij uitvo­eren als het gaat om persoonsgegevens;
  • alleen spec­i­fieke per­soon­s­gegevens van klanten gebruiken die nodig zijn voor bepaalde legi­t­ieme doeleinden;
  • alti­jd met u com­mu­niceren wat er met de per­soon­s­gegevens gebeurt en dat wij u in te allen tijde toestem­ming vra­gen voor het ver­w­erken van deze gegevens; op ieder moment uw per­soon­s­gegevens ver­wi­jderen, cor­rigeren of inzage bieden wan­neer u dat van ons vraagt.

Pri­va­cy­beleid Van Houdt & Partners

Van Houdt & Part­ners werkt met uw per­soon­s­gegevens door­dat u gebruik maakt van onze dien­sten en deze gegevens vri­jwillig aan ons ver­strekt. Wij ver­w­erken de vol­gende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Tele­foon­num­mer
  • Adres­gegevens
  • Emailadres
  • Bankgegevens
  • Voorkeuren voor spec­i­fieke diensten

U kunt op ieder moment uw toestem­ming voor de genoemde per­soon­s­gegevensver­w­erkin­gen intrekken. Zodra u dit bij ons aan geeft, ver­w­erken wij geen per­soon­s­gegevens meer van u. Ook garan­deren wij dat wij uw per­soon­s­gegevens niet langer dan noodza­ke­lijk bewaren of gebruiken voor andere doelein­den dan boven­staande activiteiten.

Delen met derden

Van Houdt & Part­ners verkoopt uw per­soon­lijke gegevens niet aan der­den en zal deze gegevens uit­slui­tend delen indi­en dit nodig is voor de uitvo­er­ing van onze overeenkomst. In alle gevallen neemt Van Houdt & Part­ners con­tact met u op wan­neer er veran­derin­gen nodig zijn voor de uitvo­er­ing van de betr­e­f­fende overeenkomst.

Gegevens con­tact­for­muli­er

Wan­neer u con­tact met ons opneemt via het con­tact­for­muli­er of via e-mail, dan wor­den de gegevens alleen bewaard voor de doelein­den waar­voor u ons benaderd en de afhan­del­ing daarvan.

Heeft u vra­gen of zijn er onduidelijkhe­den over het ver­w­erken van per­soon­lijke gegevens, neem dan vri­jbli­jvend con­tact met ons op per e-mail, post of telefoon:

Van Houdt & Part­ners
Dorps­dijk 48b, Rhoon
(010) 501 70 11
info@​vanhoudt-​partners.​nl