Fiscaal en Juridisch Advies

Vroeg of laat wordt u gecon­fron­teerd met een belast­ingvraagstuk. Onze adviseurs advis­eren en begelei­den u bij al uw fis­cale vraagstukken én wijzen u op mogelijkhe­den om uw fis­cale afdracht zo gun­stig mogelijk in te rege­len. Onze juridis­che adviseurs advis­eren u op het ter­rein van arbei­ds- en onderne­m­ingsrecht en staan u bij in juridis­che pro­ce­dures. Van Houdt & Part­ners kan op bei­de gebieden zorg uit han­den nemen.

Een greep uit onze werkzaamheden:

  • Belastin­gad­vies
  • Opstellen fis­caal beleid
  • Behan­de­len, con­trol­eren en afhan­de­len van belastingaangiften
  • Advis­eren over loon­heffin­gen, omzet- en inkomstenbelasting
  • Opstellen bezwaar en beroepss­chriften tegen opgelegde belastingaanslagen
  • Advis­eren over samen­werk­ingsvor­men, onderne­m­ingsvor­men en bedrijfsoverdracht

Meer weten over onze dien­stver­len­ing? Neem dan con­tact met ons op.