Administratieve Dienstverlening

Admin­is­tratie vormt de basis van elke organ­isatie. Dit moet –zek­er in deze tijd- dan ook goed op orde zijn. Onze medew­erk­ers zijn erg bedreven in hun vak en kun­nen u helpen bij het inricht­en en uitvo­eren van uw admin­is­tratie, waaron­der ook loon­ad­min­is­tratie. Of u nu een nieuwe onderne­m­ing start of de bestaande admin­is­tratie wil veran­deren. Wij kun­nen u hier­bij helpen.

Een greep uit onze werkzaamheden:

  • Onder­s­te­unen of ver­van­gen van boekhouder 
  • Inricht­en en ver­zor­gen finan­ciële administratie 
  • Begelei­den van (star­tende) ondernemers 
  • Ver­zor­gen van loonadministraties 
  • Opstellen financier­ingsaan­vra­gen
  • Samen­stellen van aangiften omzetbelasting

Meer weten over onze dien­stver­len­ing? Neem dan con­tact met ons op.